1. Qui định chung về việc nhận gửi bưu phẩm,bưu kiện:

Hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát của tuân thủ qui định của pháp luật Việt Nam, pháp lệnh bưu chính viễn thông năm 2002 và thông lệ quốc tế. không nhận vận chuyển những vật phẩm, hàng hoá mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu hay những vật phẩm, hàng hoá nhà nước cấm nhập khẩu.

2. Quyền lợi và trách nhiệm của người gửi:

 • Người gửi phải khai báo đúng và đầy đủ lên mặt trước của phiếu gửi và cung cấp các giấy tờ liên quan
 • Bảo đảm tính hợp pháp của bưu gửi
 • Gói bọc đảm bảo an toàn cho hàng hoá cũng như thanh toán đầy đủ mọi khoản cước phí theo qui định của
 • Người gửi có quyền khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất theo qui định của được qui định tại mục 4 và 7

3. Trách nhiệm của :

 • Kiểm tra tính hợp pháp của bưu gửi. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm có quyền từ chối phục vụ.
 • Bảo đảm an toàn cho bưu gửi kể từ khi nhận gửi đến khi phát cho người có quyền nhận.
 • Giải quyết khiếu nại và bồi thường theo qui định tại mục 4 và 7.

Miễn trừ trách nhiệm:

 •   không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, chiến sự, hàng không trễ hay huỷ chuyến
 • Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu
 • Bưu gửi không phát được do lỗi của người gửi, khiếu nại quá thời hiệu qui định
 • cũng không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những hàng hoá dễ vỡ đóng gói không đúng qui cách như: thuỷ tinh, sành sứ, những hàng hoá thuộc dạng hoá chất lỏng và những thiệt hại gián tiếp phát sinh do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra.

4. Mức bồi thường của :

lieferbedingungen_VN

5. Qui định về việc phát và xử lý bưu gửi:

Nếu không có yêu cầu đặc biệt, bưu gửi chuyển phát nhanh sẽ được phát tại địa chỉ người nhận tối đa hai lần. Đối với địa chỉ là các tổ chức, cơ quan đoàn thể, chỉ thực hiện phát đến bộ phận văn thư, hành chính, thường trực, bảo vệ hoặc người được uỷ quyền. Mọi trường hợp không phát được do sai, thiếu thông tin về địa chỉ nhận mà người gửi không thể bổ sung thông tin chính xác 48 giờ sau khi đã được thông báo, sẽ hoàn bưu gửi về cho người gửivà người gửi sẽ phải chịu cước hoàn này.
chỉ thực việc đồng kiểm nội dung bên trong bưu gửi khi có thoả thuận đặc biệt với người gửi hoặc khi bưu gửi có dấu hiệu bị bóp méo suy suyển tại thời điểm phát bưu gửi.

6. Qui định về khối lượng và kích thước:
chấp nhận kích thước thông thường của bưu gửi chuyển phát nhanh là bất kỳ chiều nào của bưu gửi cũng không được vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất ( không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m. Giữa trọng lượng thực và trọng lượng thể tích của bưu gửi, trọng lượng lớn hơn sẽ được chọn để tính cước.

7. Qui định về việc khiếu nại và xử lý khiếu nại:
Thời hạn khiếu nại đối với bill gửi trong nước là 3 tháng. Đối với bưu gửi quốc tế áp dụng thời hạn khiếu nại theo qui định của các dịch vụ vận chuyển mà kết nối. Mọi khiếu nại về việc mất mát, suy suyển hay hư hỏng nội dung của bưu phẩm chỉ được chấp nhận tại thời điểm phát bưu gửi, kèm theo biên bản hiện trạng có xác nhận của nhân viên . Sau khi bưu gửi được giao không chịu trách nhiệm về các khiếu nại phát sinh sau đó. Tất cả các yêu cầu bồi thường phải được chuyển bằng văn bản đến trong vòng 30 ngày kể từ ngày vận đơn được chấp nhận.

8. Tham chiếu cơ sở:

 • Pháp lệnh BCVT 2002/PL-UBTVQH10
 • Nghị định 157/2004/NĐ-CP
 • Nghị định 128/2007NĐ-CP
 • bảo lưu nội dung các điều khoản về việc cung cấp dịch vụ vận đơn này riêng biệt, hoặc tham chiếu như một phụ lục trong hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng. Việc ký nhận trên vận đơn này khi gửi hàng đồng nghĩa với việc người gửi xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy định của .

9. Khối lượng quy đổi (kg)

formel_lieferbedingungen_VN